Saturday, December 29, 2007

फ्रेंच नॉट

डिझाईन म्हणुन साधे ठिपके काढायचे आहेत जसे की स्ट्रॉबेरीवरील ठिपके किंवा फुलातले परागकण. सुई एका ठिपक्यावर वर काढावी. परत त्याच ठिकाणी खाली घालावी आणि किंचीत अंतरावर (कापडाचे २ धागे इतकेच अंतर असावे) वर काढावी. सुई पूर्णपणे वर न काढता तशीच कापडात ठेवावी. मुख्य धाग्याने, म्हणजे जो धागा कापडातुन पूर्णपणे वर काढलेला आहे त्या धाग्याने सुईभोवती ४ ते ५ वेळा गुंडाळावेत. हे गुंडाळे घालताना खुप सैल नकोत. अता डाव्या हाताच्या आंगठ्याने हा गुंडाळलेला दोरा एकत्र दाबुन ठेवावा आणि सुई पूर्णपणे कापडातुन वर काढावी. डाव्या अंगठ्याने ते पिळे नीट एकेठिकाणी आहेत ना ते बघुन घ्यावे आणि नसतील तर नीट एकत्र करुन घ्यावेत. आता सुई परत कापडात खाली पूर्णपणे घालावी. हा झाला एक टाका. असे लागतील तितके ठिपके घालावेत.

French Knot 1

French Knot 2

French Knot 3

French Knot 4

French Knots


उपयोग - वर सांगीतल्याप्रमाणे, स्टॉबेरीवरचे ठिपके, फुलांमधले परागकण, माणसांचे व प्राण्यांचे डोळे यासाठी हा टाका मुख्यत्वेकरुन वापरला जातो.

No comments: