Thursday, January 3, 2008

बॉर्डरसाठी काही टाके

बॉर्डरसाठी काही टाके

बॉर्डरसाठी काही वेगळे टाके देतेय. यामधे कोणतेही बदल तुमच्या आवडीनुसार करु शकता.

१. प्रकार १-
डिझाईनसाठी एक साधी रेघ काढुन घ्यावी. त्यावर साधा धावदोरा पण नाजुक असेल असा घालुन घ्यावा. आता दुस-या रंगाने त्या धाग्यातुन एकदा डावीकडुन एकदा उजवीकडुन असा दोरा फिरवावा. पण हे सगळे वरच्यावर करायचे आहे. कापडात सुयी खाली घालायची नाही.
Boder 1-1

Border 1-2

Border 1-3

Border 1-4

Border 1-5

Border 1-6२. प्रकार २-
डिझाईन म्हणुन समांतर अशा २ रेघा काढुन घ्याव्यात. त्या दोन्ही रेघांवर धावदोरा घालावा. दुसर्या रेघेवर धावदोरा घालताना टाके शक्यतोवर पहिल्या टाक्यांना समांतर येतील असे घालावेत. आता वेगळ्या रंगाच्या दो-याने एका रेघेच्या एका धाग्यातुन सुई दुस-या रेघेकडे जाईल अशी घालावी आणि दुसर्या रेघेचा पहिल टाका तसाच सोडुन पुढच्या टाक्याच्या खाली सुई घालुन बाहेर काढावी. आता परत पहिल्या रेघेचा एक टाका सोडुन पुढच्या टाक्याखालुन सुई काढावी. असे करत पुर्ण नाग्मोड करुन घ्यावी. आता सोडलेल्या टाक्यांमधुन अशीच नागमोड करुन घ्यावी.

Border 2-1

Border 2-2

Border 2-3

Border 2-4

No comments: